Servisne informacije

Podsetnik za izvršenje poreskih i drugih obaveza sa rokom dospeća 10.10.2019. godine

Zakon o porezu na dodatu vrednost
(„Sl. glasnik RS“, br. 84/2004, 86/2004 – ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 5/2015 – usklađeni din. izn., 83/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 113/2017, 13/2018 – usklađeni din. izn, 30/2018 i 4/2019 – usklađeni din. izn.)

 • Opis obaveze: Poresku prijavu PDV dužni su da podnesu i poreski dužnici koji nisu obveznici PDV u roku od deset dana po isteku poreskog perioda u kojem je nastala poreska obaveza.
 • Obračunski period: 01.09.2019.-30.09.2019.
 • Rok za izvršenje obaveze: 10.10.2019.
 • Osnov: Podnošenje i plaćanje PDV za poreskog dužnika koji nije obveznik PDV

Zakon o akcizama
(„Sl. glasnik RS“, br. 22/2001, 73/2001, 80/2002, 43/2003, 72/2003, 43/2004, 55/2004, 135/2004, 46/2005, 101/2005 – dr. zakon, 61/2007, 5/2009, 31/2009, 101/2010, 43/2011, 101/2011, 6/2012 – usklađeni din. izn., 43/2012 – odluka, 76/2012 – odluka, 93/2012, 119/2012, 8/2013 – usklađeni din. izn., 47/2013, 4/2014 – usklađeni din. izn., 68/2014 – dr. zakon, 142/2014, 4/2015 – usklađeni din. izn., 5/2015 – usklađeni din. izn., 55/2015, 103/2015, 5/2016 – usklađeni din. izn., 108/2016, 7/2017 – usklađeni din. izn., 18/2018 – usklađeni din. izn, 30/2018 i 4/2019 – usklađeni din. izn.)

 • Opis obaveze: Proizvođači niskoalkoholnih pića koji na dan 31. decembra 2015. godine imaju proizvedena niskoalkoholna pića, koja sadrže više od 1,2% vol alkohola, a najviše do 5% vol alkohola dužni su da nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavljaju podatak o stanju zaliha niskoalkoholnih pića popisanih, na poslednji dan u mesecu, do utroška tih zaliha
 • Obračunski period: 01.09.2019.-30.09.2019.
 • Rok za izvršenje obaveze: 10.10.2019.
 • Osnov: Podatak o zalihama određenih niskoalkoholnih pića, na poslednji dan u mesecu
 • Opis obaveze: Lice koje se na dan 31. decembra 2017. godine bavi preradom, prženjem, pakovanjem, kao i drugim sa njima povezanim radnjama koje se vrše u svrhu proizvodnje kafe dužno je da nadležnoj organizacionoj jedinici poreske uprave dostavlja podatak o stanju zaliha kafe na poslednji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha
 • Obračunski period: 01.09.2019.-.30.09.2019.godine
 • Rok za izvršenje obaveze: 10.10.2019.

Zakon o porezu na premije neživotnih osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 135/2004 i 68/2014 – dr. zakon) Pravilnik o načinu obračunavanja, sadržini, i načinu vođenja evidencije, obliku i sadržini poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja („Sl. glasnik RS“, broj 14/2016)

 • Opis obaveze: Društvo za osiguranje je poreski obveznik poreza na premije neživotnog osiguranja – Podnosi se obrazac PP-PPNO, bez obzira da li postoji obaveza plaćanja za taj mesec
 • Obračunski period: 01.09.2019.-.30.09.2019.
 • Rok za izvršenje obaveze: 10-10-2019.
 • Stopa: 5% Od ukupne premije osiguranja utvrđene ugovorom
 • Osnov: Zaključeni ugovori o neživotnom osiguranju

Pravilnik o uslovima za obavljanje delatnosti društva za upravljanje investicionim fondovima („Sl. glasnik RS“, br. 15/2009, 76/2009, 41/2011, 44/2012, 94/2013, 5/2015, 13/2018 i 70/2018)

 • Opis obaveze: Mesečni izveštaj o poslovanju otvorenog odnosno zatvorenog investicionog fonda, za prethodni mesec i Mesečni izveštaj o poslovanju društva za upravljanje za prethodni mesec, na propisanom obrascu
 • Obračunski period: 01.09.2019.-.30.09.2019.
 • Rok za izvršenje obaveze: 10.10.2019.
 • Osnov: Izveštaj o poslovanju investicionih fondova
 • Opis obaveze: Društvo za upravljanje investicionim fondovima dostavlja podatke o potraživanjima i obavezama
 • Obračunski period: jul – septembar
 • Rok za izvršenje obaveze: 10.10.2019.
 • Osnov: Tromesečni izveštaj o poslovanju investicionih fondova

Ključne reči
Opširnije

Najnoviji naslovi

2 komentara

Napišite komentar

Povratak na početak
Zatvori
Zatvori
%d čitalaca voli ovo: